Biogas


Biogasreaktor i laboratorieskala. Foto: Micans

Biogasproduktion sker genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material med metan som slutprodukt. Metangasen är en miljövänlig energikälla eftersom produktionen inte tillför någon extra koldioxid till atmosfären och har många användningsområden, där biobränsle är den vanligaste.

Produktion av biogas sker genom att organiskt material som matavfall och avloppsslam bryts ned genom flera mikrobiologiska processer, och sedan genomgår hydrolys, jäsning och anaerob oxidation, innan metanbildning sker som det sista steget i den symbiotiska nedbrytningsprocessen.

Stabil nedbrytning krävs för att skapa en optimerad biogasproduktion som ger höga metanvärden, något som kan vara en utmaning då varje biogasanläggning har en unik sammansättning mikroorganismer samtidigt som vissa tillväxtfaktorer är nödvändiga oavsett bakteriellt innehåll. Lågt utbyte kan uppstå om den mikrobiella nedbrytningen blivit ostabil i form av för lågt pH orsakat av långa fettsyror, eller om substratet saknar nödvändiga mineral som är viktiga för mikroorganismernas nedbrytningsförmåga av det organiska materialet.

Vårt laboratorium är välutvecklat och har flera gaskromatografer som effektivt analyserar förekomst och mängd av olika gaser som metan och koldioxid. Vi kan även utföra DNA-analyser för att exempelvis identifiera bakterier som acetogener och metanogener som har viktiga roller inom biogasproduktionen, samt undersöka om biogasreaktorer har optimala tillväxtparametrar och kontrollera hur olika substrat påverkar gasens kvalitet.

Vi har erfarenhet av uppdrag där vi i laboratorieskala konstruerat biogasreaktorer som försetts med organiskt material från faktiska anläggningar, med mål att undersöka hur olika parameter påverkar reaktorernas effektivitet.