Byggnader, infrastruktur och industriella system

Problem med lukt, igensättning av rör eller korrosion kan bero på ett antal olika faktorer. Oftare än man kanske är medveten om kan problemen bero på förekomst av olika typer av mikroorganismer. I andra fall kan det röra sig om rent kemiska fenomen.

Obehaglig lukt kan härstamma både från mikroorganismer såsom bakterier och mögelsvampar, eller så kan det vara kemiska emissioner från byggnadsmaterial.

Igensättning av rör i industrisystem kan bero på tillväxt av bakterier men kan också orsakas av korrosion. Korrosion kan vara en kemisk process men även en mikrobiologisk, så kallad MIC: Läs mer om mikrobiell korrosion och relaterade uppdrag här.

Igensättning av dräneringssystem kan bero på tillväxt av järn- eller manganoxiderande bakterier som trivs utmärkt i miljöer där syrehalten är lite lägre än i fullt luftade system.

Vi har genomfört undersökningar för ett stort antal kunder med mycket olika typer av problem. Några exempel är undersökning och identifiering av MIC i kärnkraftverk, bro och kajskoning samt i ledningar. Andra exempel är igensättning på grund av järnbakterier i dräneringar runt husgrunder och i tunnlar, undersökning av brandvattensystem, problem med bakteriesporer vid papperstillverkning och mögelundersökningar av inomhusluft.

Vårt laboratorium har en unik sammansättning av kompetenser som gör att vi kan analysera och identifiera ingående komponenter från både en biologisk och en kemisk synvinkel. Vi strävar efter att ha full kontroll över hela undersökningsprocessen genom att vi utför allt från provtagning och analys till rapportering. För att analysera och beskriva problemet använder vi mikrobiologiska odlingsmetoder som kan kombineras med molekylärbiologisk analys, och kemiska analyser med bland annat GC med olika detektionsmetoder och HPLC.