Glykol i en dricksvattentäkt

Glykol i används både i mindre och större kylsystem, inte enbart i bilar! När det gäller mark och miljö finns en risk för punktutsläpp av stora mängder glykol när läckage uppstår i större kylsystem eller anläggningar för jordvärme. Sådana läckage kan innebära utsläpp av många kubikmeter glykol som sedan är lättrörlig i marken och kan förorena vatten på större avstånd från utsläppskällan. I värsta fall kan brunnar eller kommunala vattentäkter påverkas. Ett kommunalt vattenverk upptäckte att det fanns glykol i deras vattentäkt, men de kommersiella analyser som fanns tillgängliga hade för hög detektionsgräns (>1 mg/L) för att säkert kunna bedöma utkanterna av spridningsområdet.

Micans uppdrogs att utveckla en metod speciellt anpassad för analys av låga halter glykoler i vatten. Känsligheten är mycket hög och vi kan nu analysera vatten från den kontaminerade vattentäkten i haltområdet 0.01 – 1 mg/L. Den nya metoden är cirka hundra gånger känsligare än traditionell bestämning på gaskromatograf. Metoden kan nu tillämpas på de flesta miljövatten såsom dricksvatten, grundvatten, havs- och sjövatten såväl som industriella processvatten. Bestämning kan ske även i jord och sediment men kräver då ett extra upparbetningssteg. Haltområde i detta fall är 0.1 — 10 mg/kg.

Micans fortsätter att bevaka halten glykol i den aktuella vattentäkten. Micans analyserar också för glykol i prover åt andra kunder.

Vattenverket på bilden har ingen koppling till vattenverket med glykolförekomst