Kemiska analyser

Kontakta oss på analys@micans.se eller 031-3383230 för priser och fler detaljer.

Gasanalyser

Vår instrumentpark innehåller sex gaskromatografer med olika detektorer; TCD, FID, PDHID, masspektrometrar och plasmaemission. Tack vare det kan vi analysera ett brett spektrum av gaser i väldigt låga halter. Gaser som vi kan analysera är för närvarande H2, He, Ar, Ne, O2, N2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C3H8, C3H6, C3H4, och N2O. Vårt specialdesignade extraktionssystem låter oss även extrahera och kvantitativt analysera gaser lösta i trycksatt vatten, vilket kan vara en utmaning för de flesta.

Analys av flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska ämnen kan förekomma i vitt skilda sammanhang. De kan finnas i förorenad mark men de kan också emitteras från olika produkter när lösningsmedel ingår i tillverkningsprocessen. De kan orsaka luktproblem och många av dessa ämnen är både miljö och hälsoskadliga. Vi analyserar flyktiga föreningar på våra gaskromatografer och har tillgång till GC-MS/MS, GC-MS och GC-FID. De mest lättflyktiga ämnena analyseras som headspace, exempel på dessa är VOC, BTEX och flyktiga lösningsmedel. Mindre flyktiga kolväten kan vi extrahera från olika material och analysera med samma instrument, men vid en högre temperatur, upp till 300 grader. Några exempel på sådana ämnen är diesel, PAH, ftalater och olika klorerade kolväten. Med hjälp av derivatiseringstekniker kan vi även analysera tennorganiska föreningar.

De olika teknikerna gör att vi kan analysera väldigt många olika typer av ämnen och även identifiera okända föreningar i ett prov.

Analys av polära organiska ämnen

Den här gruppen av ämnen har, genom sina polära grupper, förlorat sin flyktighet och måste istället analyseras med vätskekromatografi. Vi har två sådana system. Det ena är ett HPLC-system med UV-Vis och fluorescensdetektion för ämnen som har någon form av optisk aktivitet, t.ex. uranin, färgämnen, optiska vitmedel och olika substituerade aromater. Det andra systemet är en LC-MS/MS där vi även kan se ämnen som saknar optisk aktivitet som t.ex. PFAS och olika nedbrytningsprodukter av vanliga kolväten. Med den tekniken kan vi också nå mycket låga halter och spåra t.ex. läkemedelsrester i miljöprover.

Analys av grundämnen

Vi har mångårig expertis inom analys av grundämnen som till exempel metaller i alla typer av material. För dessa analyser är upparbetningen och provprepareringen av mycket stor vikt för korrekta resultat och vi gör givetvis denna hantering själva på vårt laboratorium. Exempel på analyserade ämnen är arsenik, bly, kadmium, nickel och kvicksilver.

Analys av oorganiska joner

Metaller kan finnas som joner i lösning och dessas giftighet och egenskaper beror ofta på oxidationstillståndet, vilken laddning jonen har. En totalhalt av ett grundämne säger inget om oxidationstillståndet och därför har vi anpassade analyser för metalljoner i specifik laddning som t.ex. krom VI.

I den här gruppen av analyser finns också alla våra metoder för oorganiska anjoner som t.ex. sulfat, sulfid, klorid och nitrat.

Fysikalkemiska parametrar

Vissa analyser riktar sig mot fysikaliska egenskaper snarare än mot enskilda ämnen, t.ex. en lösnings konduktivitet och redoxpotential. Andra analyser som alkalinitet och pH hamnar också i den här gruppen.