Luftanalys i mikrobundersökningar


En vit matta av en trådbildande bakterie, en så kallad aktinomycet, täcker en betongvägg i en tunnel.
Bakterierna lever på utsläpp från fordonstrafiken i tunneln. Foto: Micans

Maskiner, byggnadsmaterial, fordon och industriella processer avger ofta flyktiga ämnen till luften som kan gynna mikroorganismers tillväxt. Omvänt avger ofta mikroorganismer, t.ex. mögel, ämnen till luften som kan påverka människor och djur.

Vi kan analysera ett brett spektrum av ämnen i luft och utreda om det finns ett samband mellan dessa ämnen och förekomst av skadliga eller oönskade mikroorganismer. Vi kan med hjälp av masspektroskopi analysera lösningsmedel och deras nedbrytningsprodukter, olika petroleumprodukter t.ex. flyktiga alifatiska och aromatiska kolväten som kan avges från motorer, samt polyaromatiska kolväten (PAH) och träimpregneringsmedel med nedbrytningsprodukter. Vi kan också analysera gaser i luft, t.ex. metan, vätgas och koldioxid med gaskromatografiska metoder.

Mikroorganismer växer gärna på ytor där flyktiga ämnen kondenserat från luften. Vi har metoder för att mäta vilka ämnen som fastnat på väggar, golv, rör, tak och andra ytor, samt vilka mikroorganismer som drar nytta av och växer på dessa ämnen. Genom att systematiskt analysera vilka ämnen mikroorganismerna kan utnyttja kan vi klarlägga om det finns ett samband mellan luftens innehåll av föroreningar och problem med mikrobtillväxt.