Mögelanalys 


Aspergillus är ett mögel som kan avge starka gifter till luften. Denna art bildar knippen med gula sporer som sprids med luftströmmar m.m. Foto: Micans

Mögel är mikroskopiska svampar som snabbt kan förstöra byggnadsmaterial när det är fuktigt. Det är vanligt att mögel bildar illaluktande, flyktiga ämnen som i många fall är hälsovådliga. När möglet är väl utväxt bildas ofta stora mängder sporer som kan utlösa allvarliga allergiska reaktioner vid inandning.

Identifikation av mögel ner till art är ofta en komplicerad och omständlig procedur. Vanligen brukar man nöja sig med släkte eftersom arterna inom olika släkten ofta har liknande egenskaper. Fullständig identifikation är möjligt men kräver omfattande odlingsprocedurer då utseende och egenskaper varierar beroende på temperatur och odlingsmedium. Genom att  karakterisera dess fortplantningsstruktur med hjälp av mikroskop kan man också identifiera vilken typ av mögel som återfinns.

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsgivaren ska bedöma huruvida det finns risker för ohälsa och olycksfall orsakade av biologiska agens på arbetsplatsen (AFS 2005:1*). Riskbedömning skall ske för att identifiera alla mikrobiologiska arbetsmiljörisker och bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Biologiska agens utgörs av mikroorganismer som kan föröka sig eller överföra genetiskt material. Dessa delas in i 4 riskklasser beroende på förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna blir.

Vid förekomst av mikroorganismer är det första steget i en riskbedömning att om möjligt avgöra vilken(a) riskklass(er) de tillhör. Det finns många mikroorganismer som i normala fall är helt ofarliga för hälsan t.ex. de som återfinns i livsmedel så som yoghurt, ost, och surkål. På liknande sätt finns det också många mikroorganismer i naturen som är helt ofarliga. Dessa biologiska agens brukar föras till riskklass 1.

Vi kan analysera vilka typer och arter av mögel som förekommer vid mögelskador och vi kan på begäran göra en riskanalys och upprätta en riskbedömning om mögeltillväxten är hälsofarlig eller inte. Vi kan också analysera vilka ämnen mögel avger till luften vilket är viktig information när en riskbedömning görs.

Vi analyserar också förekomst av mögel i kläder, skor och andra material. Dessa analyser beskrivs under rubriken produkt- och materialanalys.


*MIKROBIOLOGISKA ARBETSMILJÖRISKER – SMITTA, TOXINPÅVERKAN, ÖVERKÄNSLIGHET. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.