Mark


Micans forskare utför provtagning. Foto: Micans

Vid analys av förorenad mark ställs man inför många olika problem, det största av dessa är oftast själva uttaget av prov för analys. Då en förorening sällan sprids helt jämnt i marken har provtagningsmetodiken mycket stor inverkan på slutresultatet. Att se provtagning och analys som separata aktiviteter kan ge svårtolkade och felaktiga resultat.

Micans styrka ligger i att samma kemister och mikrobiologer som utför själva analysen också är utbildade provtagare och insatta i hur man lägger upp ett provtagningsprogram. Ingen information förloras oavsiktligt mellan länkarna i kedjan och alla inblandade har förståelse för både laboratoriearbetet såväl som för de praktiska problemen i fält, t.ex. vid kraftigt regn och kyla.

Markens beskaffenhet påverkar också hur analyserna bör läggas upp. Vattenhalten kan variera stort och torkning av provet kan göra att flyktiga föroreningar förloras. Lera och torv har helt olika egenskaper när det gäller förmåga att hålla kvar organiska föroreningar och detta påverkar hur analysen bör utföras. Det finns inga universalmetoder. Vi är införstådda med standardmetodernas begränsningar och utvecklar nya metoder med hänsyn till provets sammansättning.

Förståelsen för de mikrobiologiska processerna ger oss insikt i hur föroreningen kan brytas ner. Att understödja den naturliga nedbrytningen på rätt sätt är en kostnadseffektiv saneringsmetod, särskilt om volymerna är stora.