Miljöanalys

Analys av föroreningar i mark, vatten, sediment och luft kan vara en utmaning. Delvis för att provtagning och analys av framför allt organiska föreningar i naturliga prover innehåller många svåra steg, men även för att mikroorganismer bryter ner ursprungsprodukten så att analyserna måste utökas för att korrekt kunna bestämma föroreningsgraden.

Vi har stor erfarenhet och kompetens inom provtagning och miljöanalys med tonvikt på organiska föreningar i mark, vatten och luft. Detta gör att vi kan erbjuda en komplett undersökning där både provtagning och analys görs av oss, vi garanterar därför att alla delar utförs på ett kvalitetssäkrat och korrekt sätt. Vi utvecklar och anpassar provtagning och analyser efter kunden i de fall där tillgängliga standardmetoder och -analyser inte räcker till. Vi analyserar och bedömer även förutsättningarna för en lyckad bioremediering eller utvärderar om en pågående eller avslutad behandling av förorenad mark verkligen har gett önskat resultat.

Vi har under lång tid bedrivit forskning tillsammans med SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, inriktad mot nedläggningen av Sveriges civila beredskapslager av diesel och bensin. I det arbetet har vi utvecklat provtagning, analysmetoder och metoder för odling och analys av petroleumnedbrytande bakterier.