Miljöanalys av Legionella

Allmänt om Legionella

Legionella är en naturligt förekommande bakterie som ger problem först när den förökar sig i olika vattenförande system och installationer. Förökningen i frilevande amöbor och andra protozoer som ciliater är snabb och kan även ge ökad virulens (sjukdomsförmåga). Den vanligaste smittkällan är bostaden där tillväxten sker i tappvarmvattnet. Avsevärda halter har också uppmätts i tappkallvattnet vid förhöjda temperaturer eller vid lokal uppvärmning i dåligt isolerade ledningar i rörschakt och undercentraler.

Folkhälsomyndigheten har samlat dokumentation över legionellabakteriens förekomst och spridning från miljön samt om hanteringen av risker och förfarande vid analyser. Sammanställningens olika kapitel finns tillgängliga här.

Micans erbjuder ett komplett analysprogram för Legionella enligt den nya standarden ISO 11731:2017 (Water quality — Enumeration of Legionella). Denna standard är förbättrad och mer omfattande än de tidigare, upphävda standarderna för miljöanalys av Legionella. På begäran kan vi typ-bestämma Legionella samt skicka positiva isolat till Folkhälsomyndigheten för vidare utredning och smittspårning.

 

Analyskostnader

Analys

Pris (ex. moms)

Legionella i tappvatten, varmt, kallt, dusch, spolat, ospolat, tandläkarvatten
Membranfiltrering, BCYE*-agar, BCYE AB**-agar eller GVPC***-agar med och utan syrabehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsområde >5 cfua/liter <10 000  cfu/liter.

890 kr

Legionella i industriella miljöer, t.ex. processvatten eller kyltorn
Direktutstryk på GVPC-agar efter spädning och syrabehandling eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsgräns >1 000 cfu/liter.

1375 kr

Legionella i fasta material, t.ex. biofilm, jord, sediment och filtermassa (kontakta oss för provtagningsinstruktioner)
Homogenisering, spädning och direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling och/eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsgräns >1 000 cfu/liter.

1575 kr

Legionella på ytor, svabbprover (kontakta oss för provtagningsinstruktioner)
Homogenisering, spädning och direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling och/eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsgräns >1 000 cfu/liter.

910 kr

Legionella i bassängbad
Membranfiltrering eller direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling eller värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsgräns >5 cfu/liter.

890 kr

Legionella i bioreningsanläggningar
Homogenisering, spädning och direktutstryk på GVPC-agar efter syrabehandling och värmebehandling, verifiering på BCYE-agar med och utan cystein. Detektionsgräns >1 000 cfu/liter.

1675 kr

Legionella typning (latexagglutination)
Legionella pneumophilia serogrupp 1, serogrupp 2-14 och Legionella species.

400 kr

 

Vidaretypning av isolat vid smittspårning m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se På begäran kan vi frysa in isolat efter analys för sådan typning (-80 °C).

Analyserade prover och odlingplattor sparas i 14 dagar efter att provsvar skickats till kund.

a cfu = colony forming units / kolonibildande enheter

* Buffered Charcoal Yeast Extract

** Buffered Charcoal Yeast Extract with selective supplements

*** Glycin Vancomycin Polymixin B Cycloheximide

 

 

Provtagning

Provtagningsförfarande för Legionella varierar beroende på det system som provtas. Folkhälsomyndigheten ger förslag på hur provtagningen kan göras för de vanligaste vattenprovtyperna i kunskapssammanställningens kapitel om Miljöanalys av Legionella (se särskilt tabell 1). Ladda ner provtagningsinstruktioner här.

 

Beställ provflaskor och analys

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provflaskor. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om provtyp, antal prover och beräknad leveransdatum i förväg. Ihop med provflaskorna skickas även en följesedel med. Denna skall fyllas i och returneras tillsammans med proverna. Följesedeln finns även att ladda ner för egen utskrift här.

Gällande standard för vattenundersökningar* rekommenderar att prov för Legionella ska analyseras inom 24 timmar. Det anses vidare acceptabelt med analys inom 48 timmar under förutsättning att provet hålls kylt på 5 °C ±3 °C fram till analys.

Prover ska skickas med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Mölnlycke Fabriker 9
435 35 Mölnlycke

Om ni vill analysera mer än 10 prover per dag måste laboratoriet kontaktas minst 2 dagar i förväg. Offert kan lämnas vid större beställningar.
Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se

*SS-EN ISO 19458:2006