PCP Hjortsberga

Mark och grundvatten inom ett område vid Hjortsberga f d sågverk är förorenade av bland annat dioxin och pentaklorfenol (PCP) vilket kommer från sågverkets träimpregneringsverksamhet. Sanering av området har skett i olika etapper med schaktsanering av dioxinförorenad jord i den första etappen och in situ sanering av PCP med kemisk oxidation vilken planerades att åtföljas av mikrobiologisk deklorering, i den andra.

Efter upprepade injektioner med oxidationsmedel i in situ saneringen, var de uppmätta halter av PCP i grundvattnet kraftigt varierande och visade en förhöjning i flera provpunkter istället för att minska. Micans fick då i uppdrag av en kommersiell aktör att gå igenom tillgängliga kemidata för att analysera orsakerna till att behandlingen inte har lett till minskande halter av pentaklorfenol i grundvattnet, vilket var målet med saneringen.

Micans genomgång visade att förklaringen till de ökade halterna var en pH-effekt från saneringen vilket gjorde att PCP blev mer vattenlösligt. För att få en mer komplett bild av mängden PCP i området rekommenderade vi även att mängden PCP i jord skulle analyseras eftersom PCP i kontakt med sur nederbörd kan falla ut i fast form och därmed binda till jordpartiklar.

I arbetet med sanering i Hjortsberga har nu nya metoder börjat användas.