Analys av petroleumföroreningar i mark, sediment och vatten

Befintliga standardmetoder för analys av petroleumföroreningar i mark, sediment och vatten har ibland svårt att korrekt kvantifiera låga halter av förorening korrekt. Även nedbruten förorening kan missbedömas då metoderna är utvecklade för relativt färsk förorening i högre halter. För att bättre hantera sådana prover har Micans utvecklat en alternativ metodik för bestämning av alifater, aromater och PAH bättre anpassad för sådan förorening.

Genom en alternativ extraktionsmetodik kan fuktiga jord- och sedimentprover analyseras utan föregående torkning och risk för förluster av flyktiga föreningar. Detta gör att även de föreningar som vanligtvis bestäms via headspace-analys istället kan analyseras som extraherade.

För vattenprover har en metodik utvecklats som bättre fångar in de ämnen som finns på uppslammade partiklars ytor och som också har bättre känslighet för mer polära nedbrytningsprodukter.

 

Provtyper och provtagning

Metoden för fast material tillämpas på jord och sedimentprover utan föregående torkning. Även mycket våta sediment kan analyseras.

Prover på fast material ska tas i glasburkar, minsta provmängd 100 gram. Proverna ska kylas och transporteras till laboratoriet snarast. Analysen bör påbörjas inom ett dygn.

Metoden för vattenprover tillämpas bäst på prover med låg till måttlig mängd suspenderat material. Prover skall tas i glasflaska och skickas kylda, analysen bör påbörjas inom ett dygn från provtagningstillfället. Minsta provmängd 500 ml.

 

Metoden och analyserade ämnen

Analysen utförs med GC-MS/MS, typ av upparbetning och extraktion beror på provtyp och förväntad halt. Mätosäkerheten är beroende på provets sammansättning.

 

Analyskostnad

Analysgräns

Pris, SEK (exkl. moms)

Markprover:

   

Upparbetning och extraktion

-

1 500:-

Bestämning av Alifater C10-C35

0.01 mg/kg

1 500:-

Bestämning av BTEX och aromater C9 – C14

0.01 mg/kg

1 500:-

Bestämning av PAH (16 EPA) samt dess derivat

0.01 mg/kg

2 000:-

Bestämning av Alifater C10-C35, aromater C8-C14, PAH (16 EPA + derivat)

-

4 500:-

 

 

 

Vattenprover:

Upparbetning och extraktion

-

1 000:-

Bestämning av Alifater C10-C35

0.003 mg/L

1 500:-

Bestämning av BTEX och aromater C9 – C14

0.001 mg/L

1 500:-

Bestämning av PAH (16 EPA) samt dess derivat

0.001 mg/L

2 000:-

Bestämning av Alifater C10-C35, aromater C8-C14, PAH (16 EPA + derivat)

-

3 000:-

 

Leveranstid

Provsvar lämnas normalt 2 veckor efter ankomst till laboratoriet.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 42 eller på analys@micans.se