Oljeanalys på slam och vattenprover i anslutning till en slamavskiljningstank

En nedlagd bergrumsanläggning i Åtvidaberg som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja, är tömd på oljeprodukt sedan flera år. Rester av olja finns dock kvar och hotar en närliggande recipient, eftersom tyngre petroleumfraktioner fastnar på partiklar och leds av med vatten till en bäck. För att förhindra detta krävs det anpassade tekniska lösningar, som t.ex. avskiljare som skulle kunna samla förorenade partiklar och stoppa dem från att transporteras vidare till vattendrag.

Ett uppdrag som Micans fått var att utreda funktionen hos en slamavskiljningstank, installerad för att samla in partiklar med adsorberade petroleumföreningar vid anläggningen.

Utredningen omfattade kvantitativ analys av petroleumkolväten och partikelinnehåll i vattnet som leds in i tanken samt i vattnet som går ut från systemet till en recipient. Även slammet från själva tanken analyserades för kolväten. Använda metoder anpassades för att ta hänsyn till att en förorening adsorberad på suspenderade partiklar kan ha en ojämn fördelning i vattenmassan och därmed även över tid i flödet.


Foto: Micans