Deponigas från gamla avfallsanläggningar bidrar till Sveriges totala utsläpp av klimatgaser

Äldre avfallsanläggningar som har deponier med betydande mängder organiskt material avger klimatgaserna metan och koldioxid till atmosfären. Dessa gaser bidrar till Sveriges totala utsläpp av klimatgaser. Metan är en klimatgas som ger ungefär 20 gånger större klimatpåverkan än koldioxid och det är därför viktigt att förhindra utsläpp av denna gas.

För att minska mängden metangas som lämnar en deponi kan ett eller flera så kallade klimatfönster installeras. I klimatfönstren läggs ett täckmaterial som gynnar metanoxiderande bakterier och marken bereds så att metangasen från deponin förs mot klimatfönstren. Metan, CH4, är en energirik gas och om förhållandena är de rätta omvandlar de metanoxiderande bakterierna metan till koldioxid och vatten.

Med rätt filtermaterial ökas de metanoxiderande bakteriernas aktivitet, eftersom klimatfönster skapar en fördelaktig miljö för just dessa bakterierna. För att säkerställa att klimatfönstrets konstruktion är optimal för processen bör i filtermaterialets funktion kontrolleras. Detta görs på laboratorium med så kallade mikrokosmstudier där man mäter hastigheten på metanoxidationen i filtermaterialet. Resultatet av en sådan studie presenteras som metanförbrukning, syreförbrukning och produktion av koldioxid. Vidare skall även respirationen mätas vilket är syreförbrukning som uppstår genom nedbrytning av organiskt material i filtermaterialet. Denna syreförbrukning skall inte vara för hög eftersom det då blir konkurrens om syret mellan metanoxiderare och andra aeroba bakterier som bryter ner organiskt material.

Micans har utvecklat en test för metanoxidation i filtermaterial. Testen följer ett danskt förslag på funktionstest av filtermaterial för klimatfönster. Före installationen av klimatfönster i Rögledeponin i Lund, gjordes tre metanoxidationstester på möjliga filtermaterial. I laboratorieförsök bestämdes hastigheten för metanoxidation i jämförelse med hastigheten för nedbrytningen av organiskt material i det tilltänkta filtret. Av tre testade material var det ett av dem som fungerade för metanoxidation.

Vi kan också utföra funktionstest av filtermaterialet när klimatfönstren är installerade och aktiviteten har kommit igång. Genom uppgrävning av delprov från olika marknivåer kan metanoxidationstest av detta filtermaterialet göras med mikrokosmstudier på samma sätt som presenterats ovan.

För kontroll av utsläppta gasmängder från klimatfönstret kan kontroller i fält göras. Aktiviteten hos de metanoxiderande bakterier bestäms genom analys av gassammansättningen, metan och koldioxid, som lämnar deponin. Detta görs med fördel genom användning av statiska kammare där gasprover kan tas ut i en tidsserie.


Metanförbrukning i metanoxidationstest av Filtermaterial 3.
Kurvorna MeOx visar metanhalt i metanoxidationstesten och kurvorna Resp är från respirationstesten.