"Environmental due diligence" av industrilokal

Provtagning i en industrilokal gjordes 2017 för att undersöka lokalen med avseende på kemiskt innehåll och mögel. En analys av golvbeläggningen påvisade höga halter av PCB vilket bland annat innebär att borttaget golvmaterial klassas som miljöfarligt avfall. Ett flertal prover analyserades för innehåll av organiska ämnen. Resultaten visade att tjärpappen som använts i takkonstruktionen innehöll väldigt höga halter polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och dess derivat. Dessa är kända som cancerogena och/eller toxiska. Samma PAH i lägre halt hittades även i andra prover från takmaterialet, trots att dessa typer av material normalt sett inte brukar innehålla PAH. En möjlig förklaring till detta kan vara att PAH migrerar från tjärpapp till närliggande material och därefter med tiden sprider sig i takkonstruktionen. Detta antagande gäller särskilt för stenullen och förekomsten av PAH i denna tyder på att migrationen sker som damm. Detta damm kan eventuellt också migrera ner i lokalerna och därmed kontaminera människor. Prover som analyserades för mögel visade kraftig tillväxt av mögelsvampar. Mögelsvampar kan avge giftiga ämnen och sporer som kan framkalla obehag och allergier. Sammantaget visade vår undersökning på ett behov av att genomföra en ordentlig miljöriskbedömning av industribyggnaden innan ytterligare åtgärder vidtogs. Enligt Naturvårdsverkets bedömning finns det omkring 50 000 områden runt om i Sverige som är, eller kan vara förorenade. De inventeras och risk-klassas innan beslut om undersökningar och eventuella åtgärder tas. På dessa områden finns ofta också förorenade byggnader där bevarande eller rivning kan bli aktuellt. Risken med föroreningar i byggnader är att dessa kan påverka människors hälsa negativt samt spridas till miljön. Det är därför mycket viktigt att undersöka och åtgärda byggnader som är förorenade.

Provtagning i fuktskadad parkett. Foto: Micans.