Järnbakterier i dräneringar

Tunnelsträckningen från Vårbyberg till Vårby gård i Stockholm hade ett stort inläckage av vatten. Vattnet leds bort via cirka 400 st 50 mm rör som är försänkta in i borrade långa hål i tunnelväggar och tak. De värmeisolerade rören från berget leds ner i dräneringsrör som ligger nedsänkta i makadam-bädden. Dräneringarna leds till en pumpgrop mitt i tunnelsystemet. Dräneringssystemet drabbades återkommande av igensättning av rörsystemet vilket skapade flera stora problem. När det blir stopp i rören rinner grundvattnet efter tunnelväggarna och ner på makadambädden. Som en konsekvens härav kan det bildas svallis vid temperaturer under 0 °C och spårbädden dräneras på fast material om åtgärder inte vidtas. Micans visade 2016 att järnbakterier låg bakom problemet med igensättning. Dess bakterier kan snabbt kan bilda stora, porösa massor av utfällt järn på stjälkar och fibrer som bakterierna tillverkar (se bild, botten på en dräneringsgrop). Grundvattnet som läcker in till tunneln var hårt och samtidigt med järnutfällningarna bildades det därför hårda kalkutfällningar som cementerade de järnrika massorna. Den rika förekomsten av järnbakterier var således den direkta orsaken till dessa problem. De trivs vid temperaturer nära fryspunkten för vatten och det finns otaliga exempel på hur dessa bakterier snabbt kan sätta igen dräneringssystem. Micans presenterade en hållbar lösning på problematiken för uppdragsgivaren.

Dräneringsgrop med järnbakterier. Foto: Micans