Kontaminationskontroll av laboratorier

Micans fick i uppdrag av Karolinska Institutet (KI) att kontrollera vattenlås i laboratorier på åtta olika institutioner. Stickprov togs också från golvmattor och ventilationskanaler. Detta för att KI ska återlämna lokalerna till fastighetsägaren Akademiska Hus. I uppdraget ingick det att kontrollera om det fanns föroreningar i inomhusmiljön som kan påverka människors hälsa eller spridas till miljön. I extrakten från vattenlås (se bild nedan) hittades ett flertal organiska föreningar. I alla vattenlås detekterades siloxaner samt en eller flera ftalater. I majoriteten av proverna detekterades även alifatiska kolväten, organiska syror och estrar. Dessa ämnen bedöms som normala för provplatserna. Det kan för ett avloppsprov härröra från fetter, rester av normala kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel och ämnen som kan relateras till materialet i själva plaströret. Utöver dessa ämnen återfanns också i vissa fall ämnen som ej kan anses som normalt förekommande i ett laboratorieavlopp. I vissa golvmattor detekterades förekomst av PAH och andra typer av aromater, även heterocykliska aromater Dessa ämnen återfinns normalt inte i golvmatta utan är tecken på påverkan utifrån i form av spill. Förekomsten av dessa ämnen i mattan tydde på att PAH och PAH-derivat hanterats i lokalerna och att noggranna krav på sanering rekommenderades när lokalerna utrymdes. Mattan i sig utgör ingen hälsorisk om den inte kommer i direkt hudkontakt. Inget anmärkningsvärt påträffades i de undersökta ventilationskanalerna.


18 st. extraktioner från vattenlåsen med polärt lösningsmedel. Foto: Micans.