Analys av mikroorganismer och petroleumprodukter vid anläggningen i Kristinehamn

Vid avveckling av bergrumsanläggningar kan rester av petroleumprodukt finnas kvar på väggar, golv och i sprickor som mynnar ut i bergrummen. När pumpningen i anläggningen upphört, stiger grundvattnet och kolväten från den kvarvarande petroleumprodukten kommer till viss del att lösa sig i vattnet. I vissa av anläggningarna är halterna av kolväten i vattnet fortfarande för höga för att få nå recipienterna. För att avgöra hur fort nedbrytningen av kolväten går och om åtgärder för att öka nedbrytningen är möjliga behövs en noggrann beskrivning av den kemiska miljön i bergrummen samt kartläggning av de pågående mikrobiella processerna.

I anläggningen i Kristinehamn har det lagrats bensin i tre bergrum och vatten pumpas fortfarande ut från anläggningen. För att kunna avgöra när pumpningen kan avbrytas behöver analys av den mikrobiella sammansättningen, kemiska och fysikaliska parametrar samt koncentrationerna av BTEX, alkaner- och polära nedbrytningsprodukter genomföras.

Micans tog vattenprover i alla bergrummen och på olika djup. Proverna analyserades avseende petroleumprodukter och mikrobiella parametrar, även bestämning av bakterier som kan bryta ner organiska föreningar ingick i uppdraget. En särskild teknik tillämpades för anaerob provtagning av vatten för mikrobiella analyser. De erhållna resultaten hjälper att avgöra vilka åtgärder man kan sätta in för att påskynda den mikrobiella nedbrytningen av petroleumprodukter.

Foto: Micans