Provtagning av oljekontaminerat vatten vid Motala

Vissa av bergrumsanläggningarna som SGU (Sveriges geologiska undersökning) förvaltar kräver tekniska lösningar för att det inte ska läcka ut petroleumföroreningar till grundvatten och vattendrag. För att kunna bedöma hur länge det är nödvändigt att använda tekniska lösningar innan de resterande petroleumresterna är nedbrutna, behövs underlag för att kunna beräkna den totala mängden petroleumkolväten i vattnet på olika djup i bergrummen. Observationer och undersökningar visar att mängden partiklar och produkt kan variera kraftigt med djupet inom samma vattenvolym. Genom korrekt provtagning och noggrann upparbetning och analys kan man göra en mer korrekt bedömning av hur stor mängd petroleumkolväten som finns kvar i en anläggning. I bergrumsanläggningen vid Motala har sedan många år tillbaka diesel lagrats, varefter anläggningen avvecklats och vattennivån successivt höjts. Det finns dock en övervägande risk att rester av diesel återförts från bergssprickor till vattnet, därför är information om nuvarande föroreningsnivå viktig för att sätta upp och även följa upp åtgärder.

Micans fick som uppdrag att provta och analysera vattnet för förekomst av petroleumrester, samt karakterisera eventuell fri fas och bedöma om det pågår nedbrytning i anläggningen. De erhållna resultaten används som en grund för åtgärdsdesign och monitering.

Foto: Micans