Analys av mikroorganismer och petroleumprodukter: Moniteringsprogram för bergrumsanläggningen i Skattkärr

Vid avveckling av bergrumsanläggningar kan rester av petroleumprodukt finnas kvar på väggar, golv och i sprickor som mynnar ut i bergrummen. När pumpningen i anläggningen upphört, stiger grundvattnet och kolväten från den kvarvarande petroleumprodukten kommer till viss del att lösa sig i vattnet. I vissa av anläggningarna är halterna av kolväten i vattnet fortfarande för höga för att få nå recipienterna. För att avgöra hur fort nedbrytningen av kolväten går och om åtgärder för att öka nedbrytningen är möjliga behövs en noggrann beskrivning av den kemiska miljön i bergrummen samt kartläggning av de pågående mikrobiella processerna.

I anläggningen i Skattkärr har diesel lagrats och försök med luftning av vattnet har pågått sedan 2012. Före luftningen startade undersöktes vattnet med avseende på totalt antal celler (TNC) och antalet odlingsbara bakterier (CHAB). En större studie av mikroorganismer gjordes 2013, då också en anpassad metod för analys av kolväten i bergrumsvattnet har satts upp. 2016 och 2017 i Skattkärr gjordes ytterligare uppföljande undersökningar med både mikrobiologiska och kemiska analyser. I dessa undersökningar togs prover för kemiska analyser även i ytmaterial och från botten. 2018 i samband med borrning av nya borrhål i anläggningen genomfördes en omfattande undersökning inkluderat både kemiska och mikrobiologiska analyser.

Micans tog vattenprover i bergrummen och genomförde analyser, även bestämning av bakterier som kan bryta ner organiska föreningar ingick i projektet. En särskild teknik tillämpades för anaerob provtagning av vatten och ytmaterial för mikrobiella analyser. De erhållna resultaten hjälper att avgöra vilka åtgärder man kan sätta in för att påskynda den mikrobiella nedbrytningen av petroleumprodukter i anläggningen i Skattkärr.

Provtagning av vatten från bergrum. Foto: Micans