Sedimentundersökning i småbåtshamn

Inför muddring av en småbåtshamn på Hisingen norr om Göteborg fanns krav på att sedimentet analyserades med avseende på eventuell förekomst av miljögifter. Enligt Länsstyrelsen skulle analys ske med avseende på parametrarna PAH (polyaromatiska kolväten), tennorganiska föreningar samt arsenik och vissa metaller. Utvärdering av resultaten utfördes mot de gränsvärden som fastslagits i Mark- och Miljödomstolens dom M 2684-13 gällande Göteborgs Hamns överklagande av gränsvärden för dumpning av muddermassor vid Nya Vinga. Dessa gränsvärden avviker från äldre riktlinjer och är t.ex. mer specifika inom gruppen PAH’er. I domen tas ytterligare ämnesgrupper upp, men med den bakgrundsinformation som erhållits från Länsstyrelsen om avgränsning till tre ämnesgrupper utfördes analyserna på de enskilda ämnena inom grupperna PAH, tennorganiska föreningar samt arsenik och metaller som specificerats i domen. Provtagningen gjordes sensommaren 2016 med Micans propplod (1 – 2 m) och analyserna utföras på den del av sedimentet som utgjorde ytskiktet 0-5 cm. Alla analyserade parametrar uppfyllde kraven (<gränsvärdena) i Mark- och Miljödomstolens dom.


Sedimentprovtagare. Foto: Micans