Spormätning i luft, odling


Mögelsporer av Aspergillus flavus. Foto: Micans

Pris analys

Spormätning i luft, totalantal svampar bestäms genom odling. Odlingarna har en tillväxttid på minst 7 dygn. Beräknad svarstid blir 10-12 dagar beroende på hur helger infaller. I analysen ingår bestämning av förekommande typer och deras förmåga att orsaka hälsobesvär.

Luftprov, material, analysarbete per st 1600:-
Riskbedömning per provtagningsomgång 1750:-
Frakt utrustning per provtagningsomgång 1250:-
Kalibreringsavgift per provtagningsomgång 350:-

 

Mögel är mikroskopiska svampar som snabbt kan förstöra byggnadsmaterial när det är fuktigt. Det är vanligt att mögel bildar illaluktande, flyktiga ämnen som i många fall är hälsovådliga. När möglet är väl utväxt bildas ofta stora mängder sporer som kan utlösa allvarliga allergiska reaktioner vid inandning.

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsgivaren ska bedöma huruvida det finns risker för ohälsa och olycksfall orsakade av biologiska agens på arbetsplatsen (AFS 2018:4*). Riskbedömning skall ske för att identifiera alla mikrobiologiska arbetsmiljörisker och bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Biologiska agens utgörs av mikroorganismer som kan föröka sig eller överföra genetiskt material. Dessa delas in i 4 riskklasser beroende på förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna blir.

Generellt så är mögel en arbetsmiljörisk om det förekommer sporer i luften. Det finns inte absoluta gränsvärden för mögel, vissa är mer besvärande än andra. I slutna rum kan också avgivande av gifter till luft, toxiner (mögellukt) vara ett problem. Det korrekta sättet att kontrollera arbetsmiljön är att kontrollera luftens innehåll av sporer. Det kan göras passivt genom att placera ut odlingsplattor på olika platser. Det är en ganska billig men inte så exakt metodik. Det andra alternativet är att kontrollerat filtrera en bestämd mängd luft. Då får man exakta värden, men det är en något dyrare och omständligare metodik. Båda metoderna möjliggör bestämning av förekommande mögeltyper. Resultaten från analyser baserade på luftfiltrering blir kvantitativa och då blir det relativt enkelt att sätta upp gränsvärden för totalt mögel och för olika arter i förhållande till deras förmåga att ge besvär. Det blir en tydlig bild av detta, över eller under satta gränsvärden. Ett bra gränsvärde kan sättas i förhållande till vad som uppmäts i ingående luft, d.v.s. utomhusluft fungerar som ett referensvärde. Om mätvärdena i lokaler överstiger referensvärdet i betydande mängd finns det mögelkällor i och då kan det vara ett arbetsmiljöproblem. Ligger värdena i samma område som utomhusluft är det inget problem.

Metodiken är enkel, vi skickar utrustning för provtagning som returneras med prover efter provtagning. Micans lånar kostnadsfritt ut en luftprovtagare som enkelt laddas med agarplattor för analys. Pumpen körs ett kort tidsintervall på maximalt 10 minuter med platta som därefter lägges plastpåse och märks upp. Sedan körs nästa prov, osv.

Vid förekomst av mikroorganismer är det första steget i en riskbedömning att om möjligt avgöra vilken(a) riskklass(er) de tillhör. Det finns många mikroorganismer som i normala fall är helt ofarliga för hälsan t.ex. de som återfinns i livsmedel så som yoghurt, ost, och surkål. På liknande sätt finns det också många mikroorganismer i naturen som är helt ofarliga. Dessa biologiska agens brukar föras till riskklass 1.

Identifikation av mögel ner till art är ofta en komplicerad och omständlig procedur. Vanligen brukar man nöja sig med släkte eftersom arterna inom olika släkten ofta har liknande egenskaper. Fullständig identifikation är möjligt men kräver omfattande odlingsprocedurer då utseende och egenskaper varierar beroende på temperatur och odlingsmedium. Genom att karakterisera dess fortplantningsstruktur med hjälp av mikroskop kan man också identifiera vilken typ av mögel som återfinns.

Vi kan analysera vilka typer och arter av mögel som förekommer vid mögelskador och vi kan på begäran göra en riskanalys och upprätta en riskbedömning om mögeltillväxten är hälsofarlig eller inte. Vi kan också analysera vilka ämnen mögel avger till luften vilket är viktig information när en riskbedömning görs.

*Smittrisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker

Villkor

Allmänna villkor

Lån av provutrustning är kostnadsfri under 5 arbetsdagar (8 dagar inklusive returtransport) vid 5 eller fler prov. Försenad retur debiteras med 200:-/dag. Kunden ansvarar för utlånad utrustning och att den är i samma skick vid retur som vid mottagandet. Utrustningen bör därför testköras vid ankomst för att bekräfta att den är i god ordning utan transportskador. Förlorad eller oreparerbar utrustning debiteras med nyanskaffningsvärde (pump cirka 19 000:-). Reparerbar utrustning debiteras med reparationskostnaden.