Undersökning av sediment i Sundsvallsfjärden

Sundsvallsbron vilar på 10 rektangulära stöd av pålningsspont slagna genom ett upp till 15-20 m djupt sedimentlager i Sundsvallsfjärden. Sedimenten i Sundsvallsfjärden innehåller fri sulfid och sulfidbildande bakterier. Sulfidjonen är korrosiv för metaller och kan således korrodera sponten. Syftet med uppdraget var att ta fram data och utvärdera risken för, och därtill kopplad omfattning av, mikrobiellt accelererad korrosion av brostödens metallspont. Under 2014 togs sammanlagt 80 sedimentprover ner till som mest 160 cm under bottenytan i närheten av brostöden. I laboratoriet analyserades sulfid (H2S), sulfat (SO42-), totalsvavel (S), antal sulfidbildande bakterier, pH, redoxpotential (Eh) syrehalt (O2) samt vattenhalt, torrhalt och glödförlust (organiskt material) på var tionde cm sedimentdjup. Resultaten från undersökningen visade att största risken för sulfidrelaterad MIC ligger intervallet från 0 till som djupast 20 cm ner i sedimenten. Totalsvavelhalten visade att sulfatreduktion till sulfid har pågått länge i Sundsvallsfjärdens bottensediment.

Micans provtagare kan provta upp till 2 m sediment. Foto: Micans