Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten

AOC-bestämning baseras på den maximala tillväxtnivån som uppnås av renkulturer av Pseudomonas fluorescens P17 eller Spirillum NOX som i låg halt sätts till ett vattenprov. Dessa får växa till i vattnet och haltbestämning sker genom koloniräkning. Undersökningarna sker vanligen med Pseudomonas fluorescens P17 som främst utnyttjar lättmetaboliserbara organiska föreningar. I ozonerade vatten bildas oxalater som kan utnyttjas av Spirillum NOX. Denna organism används därför i tillägg till Pseudomonas fluorescens P17 för ozonerade vatten. Bakteriehalterna omräknas till AOC- koncentration genom att använda bestämd utbytesfaktor ”Y” (acetat-kol för P17 och S.NOX).

Avläsning sker 4 ggr under en 14-dagarsperiod plus 2 dagar för sista odlingen och 1-2 dygn för inledande värmebehandling (avdödning) vilket innebär att analyssvar ges cirka 3 veckor efter provtagning.

Detektion: Teoretiskt kan koncentrationer på mindre än 1 µg AOC/L detekteras. I praktiken är dock en halt på 10 µg AOC/L en faktisk gräns beroende på låg men dock ändå möjlig kontamination av organiskt kol vid glastvätt och annan hantering. Prestanda anges för varje enskild analys som ett standarddeviationsvärde. En övre praktisk gräns är 1000 µg AOC/L.

Analyskostnader

Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten, 1 prov

          5000:-

Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten, 2 eller fler prov

          4500:- /st

Kontakta oss för mer information om provtagning och analys.