Analys av mögel

Allmänt om mögel

Micans erbjuder analys av spormängd i luft och analys av fasta material där växt av mögelsvampar misstänkts. Vi kan analysera vilka typer och arter av mögel som förekommer och vi kan på begäran göra en riskanalys och upprätta en riskbedömning om mögeltillväxten är hälsofarlig eller inte.

Risker med mögel: Mögel är mikroskopiska svampar som snabbt kan förstöra byggnadsmaterial när det är fuktigt. Det är vanligt att mögel bildar illaluktande, flyktiga ämnen som i många fall är hälsovådliga. När möglet är väl utväxt bildas ofta stora mängder sporer som påskyndar spridning och kan utlösa allvarliga allergiska reaktioner vid inandning. Aktinomyceter är bakterier som emellanåt kallas mögelbakterier då de påminner mycket om mögelsvampar. Jordlukt är typisk för aktinomyceter.

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsgivaren ska bedöma huruvida det finns risker för ohälsa och olycksfall orsakade av biologiska agens på arbetsplatsen (AFS 2018:4*). Riskbedömning skall ske för att identifiera alla mikrobiologiska arbetsmiljörisker och bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Biologiska agens utgörs av mikroorganismer som kan föröka sig eller överföra genetiskt material. Dessa delas in i 4 riskklasser beroende på förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna blir.

Metoder, pris, provtagning och transport

Spormätning i luft genom odling

Analys av luftens innehåll av mögelsporer utförs genom att en bestämd luftvolym provtas med hjälp av luftprovtagare (Bioaerosol-provtagare MicroBio MB2) försedd med en odlingsplatta. När mögelkolonier har växt upp kan antalet sporer per luftvolym beräknas. Ett bra gränsvärde kan sättas i förhållande till vad som uppmäts i ingående luft, d.v.s. utomhusluft fungerar som referens. Om mätvärdena i lokaler överstiger referensvärdet i utomhusluft kan det finnas mögelkällor i lokalen. Ligger värdena i samma storleksordning som utomhusluft är det förmodligen inget pågående mögelangrepp i lokalen.

I analysen ingår:
Antalet kolonibildande/levande mögel och aktinomyceter per m3 luft (cfu/m3).
Identifiering av viktiga indikatororganismer, Mögel: bl.a. Aspergillus, Chaetomium, Paecilomyces, Penicillium, Rhizopus, Stachybotrys, Aktinomyceter: Streptomyces m.fl..

Provtagning, transport och leveranstid:
Luftprovtagare som laddas med odlingsplattor för analys kan hyras av Micans (endast företag). Odlingsplattorna märks upp med respektive provmärkning och läggs i separata plastpåsar som skickas, helst samma dag eller dagen efter, direkt till laboratoriet tillsammans med luftprovtagaren. Instruktion till provtagning med luftprovtagare bifogas. Leveranstid för analysresultat är mellan 8–12 arbetsdagar.

För luftanalys i arbetsmiljö med IOM-provtagare, klicka här.

Analyskostnad:

Odling, per prov                                                                                                                         1680:-

Hyra av luftprovtagare per dygn hos kund (fraktkostnad tillkommer)                               210:-

Materialanalys genom odling

Analys för kontroll av mögelsvampar och aktinomyceter på misstänkt skadade material såsom väggar, bjälkar, tapet eller andra ytor utförs genom odling. Om möjligt kan prover på skadat material skickas. Alternativt kan vi leverera så kallade kontaktplattor vilka trycks mot misstänkta skadade områden och returneras därefter omgående till vårt laboratorium. Metoderna möjliggör en analys där mängd och identifikation av förekommande levande mögelsvampar och aktinomyceter kan bestämmas. Metoden lämpar sig främst för bestämning av förekommande levande mikroorganismer.

I analysen ingår:
Mängd kolonibildande/levande mögel och aktinomyceter per kontaktplatta eller per cm2 materialprov.
Identifiering av viktiga indikatororganismer, Mögel: bl.a. Aspergillus, Chaetomium, Paecilomyces, Penicillium, Rhizopus, Stachybotrys, Aktinomyceter: Streptomyces m.fl..

Provtagning, transport och leveranstid:
Materialprover skall skickas separata väl förslutna uppmärkta plastpåsar. Detta för att undvika ev. korskontaminering, men även för personalens säkerhet. Kontaktplattorna märks upp och läggs i sin respektive medföljande plastpåse som skickas, helst samma dag eller dagen efter, direkt till laboratoriet. Instruktion till provtagning bifogas kontaktplattorna. Leveranstid för analysresultat är mellan 8–12 arbetsdagar.

Analyskostnad:

Odling kontaktplattor, per prov                                                                                    1520:-

Odling inskickat material, per prov                                                                             1940:-

 

Beställ provtagare och provtagningsmaterial samt upphämtning av prover och provtagare

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning och orderblanketter. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om typ av prov, antal prover och beräknat ankomstdatum i förväg. Prover och ifyllda följesedlar skickas därefter enligt instruktionen till laboratoriet. Orderblanketten finns även att ladda ner för egen utskrift här.

Microbial Analytics Sweden AB
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke

Kontakta oss för offert om ni önskar att Micans personal utför provtagning på plats.

Luftprovtagaren kan hyras per dygn för 200:- exklusive transportdag. Fraktkostnad tillkommer. Kunden ansvarar för utlånad utrustning och att den är i samma skick återlämnande som vid mottagandet. Utrustningen bör därför testköras vid ankomst för att säkerställa att den är i god ordning och utan transportskador. Förlorad eller oreparerbar utrustning debiteras med nyanskaffningsvärdet (pump cirka 25 000:-). Reparerbar utrustning debiteras med reparationskostnad.

Upphämtning av prover

Micans kan ombesörja upphämtning och transport av provtagare och prover, ni erhåller då fraktsedlar som ska sättas på transportlådan. Micans behöver veta fysisk upphämtningsadress, kontaktuppgifter till person på plats samt tidpunkt när proverna är klara för upphämtning. Det måste finnas en ansvarig person på plats som lämnar över proverna till transportbolaget.

Allmänna villkor


Mikroskopi av kontrastfärgad Paecilomyces variotii. Foto: Micans


Sporsamlingar av Aspergillus flavus. Foto: Micans