Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten

Naturligt organiskt material (NOM) i råvatten består normalt av stora organiska molekyler som bakterier har svårt att utnyttja för tillväxt. När NOM vid desinfektion av dricksvatten utsätts för UV-ljus eller ozon, bryts NOM ner till  små organiska molekyler som bakterier kan tillväxa på i ledningsnät, främst i biofilmer på ytor i ledningsnätet. Det gynnar i sin tur tillväxt av encelliga djur och därmed också tillväxt av Legionella. Ett AOC-värde på utgående dricksvatten runt 10 µg acetat-C/L (C=kol) anses inte utgöra en risk, men ju högre värde däröver, ju större risk för oönskad bakterietillväxt.

Det är därför viktigt att UV och ozon behandlingar inte överdoserar. Ett enkelt sätt att kontrollera risken för efterväxt är att analysera AOC före och efter olika steg i vattenbehandlingen.Till exempel kan UV-doser på eller över 40 mJ/cm2 resultera i förhöjda mängder av odlingsbara och långsamväxande bakterier samt Legionella.

 AOC-bestämning baseras på den maximala tillväxtnivån som uppnås av renkulturer av Pseudomonas fluorescens P17 eller Spirillum NOX som i låg halt sätts till ett vattenprov. Dessa får växa till i vattnet och haltbestämning sker genom koloniräkning. Undersökningarna sker vanligen med Pseudomonas fluorescens P17 som främst utnyttjar lättmetaboliserbara organiska föreningar. I ozonerade vatten bildas oxalater som kan utnyttjas av Spirillum NOX. Denna organism används därför i tillägg till Pseudomonas fluorescens P17 för ozonerade vatten. Bakteriehalterna omräknas till AOC- koncentration genom att använda bestämd utbytesfaktor ”Y” (acetat-kol för P17 och S.NOX).

Avläsning sker 4 ggr under en 14-dagarsperiod plus 2 dagar för sista odlingen och 1-2 dygn för inledande värmebehandling (avdödning/pastörisering) vilket innebär att analyssvar ges cirka 3 veckor efter provtagning.

Detektion: Teoretiskt kan koncentrationer på mindre än 1 µg AOC/L detekteras. I praktiken är dock en halt på 5 µg AOC/L en faktisk gräns beroende på låg men dock ändå möjlig kontamination av organiskt kol vid provtagning och annan hantering.  En övre praktisk gräns är 1000 µg AOC/L.

Analyskostnader

Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten, 1 prov

          5000:-

Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten, 2 eller fler prov

          4500:- /st

Ladda ner infoblad om AOC-analys hos Micans här.

Kontakta oss för mer information om provtagning och analys.