Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten

Allmänt om AOC

Naturligt organiskt material (NOM) i råvatten består normalt av stora organiska molekyler som bakterier har svårt att utnyttja för tillväxt. När NOM vid desinfektion av dricksvatten utsätts för oxidationsmedel som klor eller klordioxid samt UV-ljus eller ozon, bryts NOM ner till små organiska molekyler som bakterier kan tillväxa på i ledningsnät, främst i biofilmer på ytor i ledningsnätet. Det gynnar i sin tur tillväxt av encelliga djur och därmed också tillväxt av Legionella. Ett AOC-värde på utgående dricksvatten runt 10 µg acetat-C/L (C=kol) anses inte utgöra en risk, men ju högre värde däröver, ju större risk för oönskad bakterietillväxt.

Ett enkelt sätt att kontrollera risken för efterväxt är att analysera AOC före och efter olika steg i vattenbehandlingen. Det är väl dokumenterat i vetenskaplig litteratur att klor och klordioxid ökar halten AOC i dricksvatten vilket i sin tur ökar risken för efterväxt. UV-doser på eller över 40 mJ/cm2 kan också resultera i förhöjd halt av AOC och ökad tillväxt av odlingsbara och långsamväxande bakterier samt Legionella. Ozonbehandlingar har en betydande effekt på bildning av AOC.

Ladda ner infoblad om AOC-analys hos Micans här.

Analysmetod

AOC-bestämning baseras på den maximala tillväxtnivån som uppnås av renkulturer av Pseudomonas fluorescens P17 och Spirillum NOX som i låg halt sätts till ett vattenprov. Dessa får växa till i vattnet och haltbestämning sker genom koloniräkning. Pseudomonas fluorescens P17 utnyttjar främst lätt metaboliserbara organiska föreningar och Spirillum NOX kompletterar P17 genom sin förmåga att bland annat utnyttja karboxylsyror och oxalater och som P17 inte utnyttjar. Bakteriehalterna omräknas till AOC-koncentration genom att använda bestämd utbytesfaktor ”Y” (acetat-kol för P17 och S.NOX).

Avläsning sker 4 ggr under en 14-dagarsperiod plus 2 dagar för sista odlingen och 1-2 dygn för inledande värmebehandling (avdödning/pastörisering) vilket innebär att analyssvar ges cirka 3 veckor efter provtagning.

Detektion: Teoretiskt kan koncentrationer på mindre än 1 µg AOC/L detekteras. I praktiken är dock en halt på 5 µg AOC/L en faktisk gräns beroende på låg men dock ändå möjlig kontamination av organiskt kol vid provtagning och annan hantering.  En övre praktisk gräns är 1000 µg AOC/L.

Analyskostnader

Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten, P17

          4145:- /st

Assimilerbart organiskt kol (AOC) i dricksvatten, P17+NOX

          4880:- /st

Provtagning

Proverna tas i specialdiskade provflaskor. Det är på grund av metodens mycket höga känslighet viktigt att inte beröra eller på annat sätt förorena insidan av provflaskan eller korken. Vid provtagning ska slangar, trattar eller annan utrustning inte användas då de kan ge falskt höga provsvar. Provtagning ska ske direkt på tappkran från vattensystemet där så är möjligt. Spola gärna igenom tappstället någon minut innan provtagning sker. Du kan ladda ner provtagningsinstruktioner här.

Beställ provflaskor och analys samt upphämtning av prover

Kontakta oss via telefon på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se för beställning av provflaskor. Det är en fördel för laboratoriets planering om ni kan informera oss om provtyp, antal prover och beräknad leveransdatum i förväg. Ihop med provflaskorna skickas även en orderblankett med. Denna skall fyllas i och returneras tillsammans med proverna. Orderblankett finns även att ladda ner för egen utskrift här.

Om tveksamhet råder angående ifylld orderblankett, t.ex. om det ej går att urskilja vilket prov som är vilket eller om prov ankommer sent kommer kund att kontaktas. Om kund inte är anträffbar  förbehåller sig Micans rätten att ej analysera proverna.

Proverna ska skickas kylda med snabb och säker transport till vårt laboratorium. Kylda proverna måste ankomma inom 24 timmar till laboratoriet från provtagningstidpunkt. Observera att proverna ska levereras direkt till laboratoriet (inte till utlämningsställen).

Microbial Analytics Sweden AB
Bruksgatan 17
435 35 Mölnlycke

Upphämtning av prover

Micans kan ombesörja upphämtning och transport av prover till självkostnadspris, ni erhåller då fraktsedlar som ska sättas på transportlådorna. Micans behöver veta fysisk upphämtningsadress, kontaktuppgifter till person på plats samt tidpunkt när proverna är klara för upphämtning. Det måste finnas en ansvarig person på plats som lämnar över proverna till transportbolaget.

Offert kan lämnas vid större beställningar.

Vid frågor, kontakta oss på 031 338 32 30 eller på analys@micans.se

Allmänna villkor