Mögel, bakterier och endotoxin på arbetsplatsen - Biologiska agens

Bakgrund

Arbetstagare kan exponeras för mikroorganismer och skadliga ämnen som dessa kan avge i olika arbetsmiljöer. Det gäller främst bakterier och svampar (jäst och mögel) samt endotoxin från vissa typer av bakterier. Förekomst är oftast högre i produktionsanläggningar än på arbetsplatser av kontorstyp. Mikrobiologiska riskfaktorer är vanligast inom jord- och skogsbruk, energiförsörjning, avfallshantering och miljötjänster samt inom sjuk- och hälsovård.

Exponering sker främst via luftvägarna genom den luft vi andas in. De negativa hälsoeffekterna orsakade av mikroorganismer påverkas främst av deras giftighet och allergiframkallande egenskaper. Mängd mikroorganismer eller endotoxin och exponeringens varaktighet, samt den exponerade personens immunitet och hälsotillstånd är viktiga påverkansfaktorer. 

Vårt erbjudande

Micans hjälper er med rådgivning och med analyser av bakterier, mögel, jäst och endotoxin i olika arbetsmiljöer.

Luftprovtagning kan ske med bioaerosolprovtagare eller med en I.O.M. provtagare. Mätning med I.O.M. provtagare sker normalt över hela eller en större del av en arbetsdag där personal utrustas med provtagare, flödesmätare och en bärbar pump. Mikroorganismer och sporer samt även endotoxiner fångas upp på ett polykarbonatfilter som sedan analyseras i vårt laboratorium. Analys av endotoxin beskrivs på annan plats på vår hemsida

Priser

Luftanalys av antal mögel, jäst och bakterier per m3 luft I.O.M. provtagare   2 625 SEK
Hyra av pump, per prov   1050 SEK

Hyra flödesmätare, per mätningstillfälle

  1050 SEK
Luftanalys av endotoxin parallellt med analys av mögel, jäst och bakterier   1150 SEK
Luftanalys enbart av endotoxin i luft med I.O.M. provtagare    1575 SEK

Micans laboratorium är:

ISO 17025: 2018 (SS) ackrediterat av Swedac (id 10351)
ISO 9001: 2015 certifierat av A3 cert (id 1565)
ISO 14001: 2015 certifierat av A3 cert (id 1565) 

För detaljer, se Kvalitet och miljö

Micans laboratorium följer OECD: s principer för god laboratoriepraxis (GLP), ENV / MC / CHEM (98) 17

Kontakta oss gärna för frågor, priser och fler detaljer.

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om biologiska agens

Mikroorganismer som mögel, bakterier och virus kallar arbetsmiljöverket för biologiska agens i föreskrifterna om Smittrisker (AFS 2018:4). Alla biologiska agens som finns i arbetsmiljön är dock inte skadliga för hälsan. Men under vissa omständigheter kan biologiska agens orsaka hälsobesvär, till exempel infektionssjukdomar, lungproblem om man andas in mögeldamm eller kvävningsrisk på grund av syrebrist till följd av mikrobiologisk aktivitet.

Biologiska agens som orsakar hälsobesvär kan vara:

  • mikroorganismer som producerar toxiner (gifter) t.ex. endotoxin giftiga gaser eller explosiva gaser
  • smittämnen som ger mer eller mindre allvarliga sjukdomar
  • mikroorganismer som inte smittar mellan människor men kan ge sjukdom, till exempel mögel och legionellabakterier
  • substanser som kan orsaka förgiftning, allergi eller andra överkänslighetsreaktioner när de förekommer i anslutning till den mikroorganism som producerat dem.

Endotoxiner är delar av döda bakterier

Endotoxiner ingår som normala beståndsdelar i vissa bakteriers cellväggar. När bakterierna dör kan endotoxinerna frisläppas. De kan försvåra kroppens försvarsmekanismer eller orsaka vävnadsskador. Det kan finnas mycket endotoxiner i både fuktiga miljöer och torra miljöer, till exempel i avloppsvatten eller i svinstallar. Endotoxiner kan också bildas i skärvätskor som inte byts tillräckligt ofta eller i vattenbehållare som inte rengörs regelbundet. Om man andas in höga halter endotoxiner kan man få feber, värk och besvär i de övre luftvägarna. Endotoxiner har bland annat förknippats med ”luftfuktarfeber”, ”tryckerifrossa”, ” måndagslukt” och hälsoproblem vid avloppsreningsverk.

Halten av endotoxin bör inte varaktigt överstiga 90 EU/m3 luft i arbetsmiljöer. EU=endotoxinenheter

Organiskt damm – mögel och andra mikroorganismer

Mikroorganismer som mögel och bakterier växer lätt till om det finns näring, hög luftfuktighet och lämplig temperatur. Människor som utsätts för mögel och bakterier i sin arbetsmiljö kan få många olika hälsobesvär. På en drabbad arbetsplats kan det finnas de som blir mycket sjuka, samtidigt som andra kanske inte får några symptom alls. Orsaken kan vara att människor är olika känsliga och kanske exponeras olika beroende på vilka arbetsuppgifter de har.

Organiskt damm kan innehålla mögel, andra biologiska agens och olika slags organiskt material. Damm som innehåller stora mängder mögel kan kallas för mögeldamm. Om man får hälsobesvär av mögel kan det yttra sig på olika sätt. När man andas in intorkat mögeldamm till exempel vid rivningsarbeten, arbeten i lantbruket och skogsbruket eller vid städning kan man drabbas av lungproblem. Lungproblemen kallas toxisk alveolit (ODTS, akut alveolit) eller allergisk alveolit.

De hälsobesvär som uppstår på grund av att man vistas i en mögelangripen byggnad är ofta mer ospecifika än de som uppstår vid direkt inandning av stora mängder mögeldamm. Symptomen varierar mycket. Det kan finnas flera anledningar till det, bland annat att det finns många olika sorters mögel. En annan anledning kan vara att möglet och andra mikroorganismer producerar och frisläpper olika lättflyktiga kemiska ämnen beroende på vilket material de växer i.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att du som är arbetsgivare ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen eller andra skadliga biologiska agens.

Om du inte har tillräcklig kompetens för att själv göra undersökningar och riskbedömningar av mikrobiologiska arbetsmiljörisker behöver du ta hjälp utifrån.

När det finns mikrobiologiska arbetsmiljörisker ingår detta i ditt ansvar som arbetsgivare:

  • Se till att utreda vilka mikrobiologiska hälsofaror som finns och bedöma vilken risk de kan utgöra för arbetstagarna
  • Se till att åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs enligt riskbedömning
  • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt. I det ingår att försäkra sig om att instruktioner har förståtts och att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om de risker som finns i verksamheten
  • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs
  • Anmäl allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket
  • Vid avsiktligt arbete med smittämnen ska du i vissa fall söka tillstånd eller anmäla denna verksamhet till Arbetsmiljöverket.

Reglerna om bland annat undersökning av risken att utsättas för skadliga mikroorganismer och om krav på skyddsutrustning finns i arbetsmiljöverkets föreskrifter, Smittrisker (AFS 2018:4) och kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).