Utförande och provtagning

Vi på Micans är experter inom provtagning med många års erfarenhet. Vi jobbar alltid under parollen att ett bra taget prov i slutändan ger bra och statistiskt säkra analysresultat.

Micans sätter ofta upp försök i laboratoriet för att besvara kundernas frågeställningar. Ofta handlar det om specialbyggda system som anpassats för uppdraget. Provtagning sker enligt väl utarbetade rutiner, metoder och till hjälp har vi alltid utförliga provtagningsprotokoll och mallar. Vi är, till skillnad från många andra laboratorier, inte främmande för att ta på oss stövlarna och ge oss ut i skog och mark, långt ner under jord i gruvor eller under vattenytan, allt för att kunna leverera ett så bra resultat som möjligt.

Vi har ett brett utbud av fältutrustning för exempelvis provtagning av grundvatten, ytvatten och bottensediment och vårt dykarteam står alltid redo för nya utmaningar. Vi har även personal utbildade och certifierade av strålskyddsmyndigheten för att kunna arbeta med joniserande strålning och kan således även hjälpa dig med mikrobiell provtagning inom kärnkraftsindustrin. Vi står i tätt samarbete med instrumentmakare och hittar ofta på nya innovativa lösningar på provtagningsproblem där andra går bet. I vilken miljö ditt prov än befinner sig kan du räkna med att vi kan hämta hem det på ett säkert och professionellt vis.

Micans har höga krav på dokumentation av sina uppdrag. Vårt koncept innebär att alla moment i ett uppdrag, från försöksbeskrivningar, tillverkning av odlingsmaterial, provtagning till resultatinsamling och dataanalys dokumenteras skriftligt i olika standardiserade protokoll och formulär som bland annat lagras digitalt på säkra och uppbackade interna och externa hårddiskar.Med hjälp av vår sedimentprovtagare tar vi upp sedimentprover för analys av mikroorganismer i
bottensediment. Vidare analyserar vi redoxpotential, pH, molekylärt syre och svavelväte i sedimenten med
mikroelektroder samt porvattnets kemiska sammansättning. Foto: Micans