Rapportering

Eftersom våra uppdrag varierar stort i karaktär och omfattning kommer också rapporterna att göra det. Några av våra vanligaste rapporter utgörs av:

  • Enkla analysrapporter som redovisar data från insända prov.
  • Skriftliga rapporter som sammanställer bakgrund och frågeställningar, metodik och resultat samt tolkning och utvärderingar.
  • Vetenskapliga publikationer som granskas anonymt innan publicering, vanligen i internationella tidskrifter.
  • När det gäller lite större uppdrag besöker vi ofta kunder och ger presentationer av de viktigaste resultaten och slutsatser. Då får kund möjlighet att ställa frågor och lägga fram önskemål som vi kan ta med i den slutliga, skriftliga rapporteringen-

När uppdraget är slutfört och rapporterat och kunden nöjd kvarstår bara en intern utvärdering på Micans där vi går igenom allt som utförts och ser om något var nytt och extra bra genomfört och om det finns förslag på förbättringar till nästa projekt – Micans strävar alltid efter ständig förbättring.